Produtos de Progando

Texto Legal

Os datos contidos nesta web son a título informativo; progando.com non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nalgún intre nos datos e documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan xurdir polo seu emprego.

A información que se ofrece por este medio faise unicamente a título informativo, reservando progando.com o dereito a suspender a súa difusión total ou parcialmente, e de mudar a estrutura e contido deste sitio sen aviso previo.

A prestación dos servizos ofrecidos neste portal ten carácter gratuíto para o usuario e non esixe a previa subscrición nin rexistro. A pesar diso, para a prestación dalgúns destes servizos, progando.com require datos persoais ao usuario, tales coma o nome e apelidos, o enderezo, correo electrónico, nº de teléfono, etc. Isto faise coa fin de poder atender do mellor xeito posible as consultas e reclamacións que se dirixen a este sitio web, así como servizos presentes ou futuros.

No cumprimento da Lei 15/1999 do Tratamento Automatizado dos Datos de Carácter Persoal, progando.com en ningún caso proporcionará información a terceiros que identifique aos seus usuarios sen previa autorización destes. Garantimos a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal, así como a implantación das medidas de tipo técnico e organizativas que garantan a seguranza de ditos datos.

Política de privacidade

PROGANDO, S.L. está moi sensibilizada coa privacidade dos usuarios da súa web en Internet.

Na súa calidade de usuario, PROGANDO, S.L. infórmalle da súa política de protección de datos de carácter persoal para que libre e voluntariamente poida decidir facilitar a PROGANDO,S.L., os datos persoais que lle poidamos requirir para acceder aos distintos servizos e contidos ofertados na nosa páxina web. Os datos de carácter persoal só se recollerán para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades para as que se teñan obtido. Conforme ao disposto na Lei de Protección de Datos informámolo do seguinte:

1. Identificación dos Administradores da web: PROGANDO, S.L.- Polígono de Sabón, P-7A -15142 Arteixo (A Coruña). Correo electrónico: progando@progando.es

2. Das visitas que recibimos á nosa páxina web, o noso servidor recoñece automaticamente: o enderezo IP, data e hora de entrada e saída da web e os ficheiros que descargou.

3. A información que arquivamos redúcese a aqueles datos que o remitente nos proporciona voluntariamente a través dos formularios establecidos a tal efecto, así como a aqueles que poidan desprenderse da súa visita á web.

4. A información que arquivamos utilizámola para responder de xeito áxil, fiable e rápido a todas as consultas, inquedanzas ou suxestións que queira formular, así como para enviar información, publicidade e promoción comercial dos nosos propios servizos (sempre que o usuario non se opoña a ditas comunicacións e acepte as condicións na forma establecida para cada caso concreto), así como para a explotación estatística dos usos e zonas máis visitadas da web.

5. Se nos deu o seu enderezo postal ou en liña: Recibirá información sobre o asunto para o que nos entregou dito enderezo. Do mesmo xeito, informamos de que pode recibir mailings nosos con información sobre novos servizos.

6. Se nos envía o seu currículo a través dos medios de contacto, informámolo, conforme ao establecido no artigo 5 da LOPD 15/99, da incorporación dos datos persoais facilitados a través do seu currículo aos ficheiros automatizados do Responsable de Ficheiros PROGANDO, S.L., para uso interno, así como para a oferta e xestión das posibles demandas de emprego ou colaboración que poidan xerarse, arquivándose por un período non superior a 3 anos. Do mesmo xeito, autoriza a comunicación de ditos datos para as indicadas finalidades que poida ser realizada entre a Entidade e outras sociedades relacionadas coa prestación dos produtos e/ou servizos da organización. Queda informado da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante PROGANDO, S.L., para o que deberá comunicarnos de xeito documentado a solicitude do mesmo ao enderezo do Responsable de Ficheiros: PROGANDO, S.L.- Polígono de Sabón, P-7A -15142 Arteixo (A Coruña)

7. Se non quere recibir máis envíos ou correos electrónicos da nosa empresa, por favor fáganolo saber vía: calquera das descritas no punto 1.

8. Os usuarios poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación e rectificación sobre os seus datos na sede central de PROGANDO, S.L. - Polígono de Sabón, P-7A - 15142 Arteixo (A Coruña).

9. PROGANDO, S.L. adoptou os niveis de seguridade de protección de datos legalmente requiridos e instalou todos os medios e medidas coa fin de evitar a súa perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado. Porén, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. Consecuentemente, PROGANDO, S.L. non garante que terceiros non autorizados, actuando ilexitimamente, non poidan ter coñecemento da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os usuarios fagan da web, en cuxo caso PROGANDO, S.L. non se fai responsable.

10. Calquera reclamación ou queixa deberá dirixirse a PROGANDO, S.L. (a través dos medios antes mencionados), quen resolverá as mesmas no mínimo prazo posible.

Este site usa cookies. Se continúas navegando, consideramos que aceptas a nosa política de cookies